ඉහල කඳුකරයේ හමුවන දියවිදුවන් / Waders in highest elevations

ඉහල කඳුකරයේ හමුවන දියවිදුවන් / Waders in highest elevations

ඉහල කඳුකරයේ හමුවන දියවිදුවන් / Waders in highest elevations දියවිදුවන් හෙවත් තීව්‍රචාරී පක්ශීන් කියූ පමනින් බොහෝ දෙනාගේ සිතේ ඇති වන්නේ වෙරලේ සහ වෙරලාශ්‍රිත තෙත්බිම් පරිසර වල හමුවන සහ එම පරිසර වලට පැමිනෙන පක්ශීන් කොට්ඨාශයකි.මෙය බොහෝදුරට සත්‍ය වන්නක් වුවත්,සියලුම...